เงื่อนไขโปรโมชั่น: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า