ไทวัสดุ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในโครงการป่ารักษ์น้ำ
สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน