ประกาศรางวัลผู้โชคดีรายการ "Mid Year Sale 2018"
จับรางวัลเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ณ ไทวัสดุบางบัวทอง

 

รางวัลที่ 1 : รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟินส์ รางวัลละ 44,500 บ. จำนวน 3 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสสมาชิก โทรศัพท์ สาขาที่รับรางวัล
1 จรัญ  กาลจักร 8840332862 061-071-2423 ร้อยเอ็ด
2 ปิยวัฒน์  เตยทอง 2486559218 084-643-1426 บางบัวทอง
3 สิวาพร  ศักดิ์เกษมชัยกุล 2001248498 062-625-5655 บางบัวทอง

 

รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำ 1 สลึง รางวัลละ 4,962 บ. 10 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสสมาชิก โทรศัพท์ สาขาที่รับรางวัล
1 เกียรติศักดิ์  ขันธุ์ธรรม 8062412038 087-987-3590 มหาสารคาม
2 อรรถชัย  ช่วยดู 2207307920 087-436-1998 ตรัง
3 ศิริพร  นาคนาเกร็ด 8019283339 081-400-9033 เชียงใหม่
4 วรันธร  ยองจา 8053619255 094-459-9156 บางบัวทอง
5 ขันธ์  วงค์กระโซ่ 8840727712 095-661-6095 มุกดาหาร
6 ธัมมภูมิ  ธีรปภพภูมิ 8068246217 094-526-6256 บางบัวทอง
7 น้ำผึ้ง  คำตา 8050951679 085-629-1756 บางบัวทอง
8 สุทิน  อินคำ 8071877187 085-291-6245 สกลนคร
9 วิภาดา  พนากอบกิจ 8087738892 082-461-5192 สุรินทร์
10 ภัทรพล  แซ่ 8041177835 089-223-2997 บางบัวทอง

 

รางวัลที่ 3 : บัตรกำนัลเงินสดไทวัสดุ มูลค่า 1,000 บ. 30 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสสมาชิก โทรศัพท์ สาขาที่รับรางวัล
1 วิคิด  แหลมกีก่ำ
087-637-0863 ร้อยเอ็ด
2 วราภรณ์  โพนสัย 8840142546 094-264-3222 สุรินทร์
3 สุบิน  สุ่มประดิษฐ์ 8052886313 061-825-5293 บางบัวทอง
4 สุพจน์  โสภากุล 5002662072 094-401-5109 อุดรธานี
5 พิทยา  ทองพิมพ์ 8012879195 086-342-4205 บางบัวทอง
6 จาตุรพัฒน์  โคตะถา 8840655602 061-916-5395 อุบลราชธานี
7 เนตรประภา  จันทวาสนา 5002039850 093-409-5422 อุดรธานี
8 อภิรัก  นวลสกุล 2302099874 090-598-5585 บางบัวทอง
9 ธันย์ธานัท อธิกำลาภนิธิ 8840019152 087-319-7949 อุดรธานี
10 จรรยา  ปิ่นทอง 8840144083 065-391-2865 สุรินทร์
11 ระเบียบ  พรหมสิทธิ์ 2113936078 095-192-5493 อุดรธานี
12 มยุรี  ตันฑสันติสกุล 8024319641 086-945-2233 ตรัง
13 ดำรงศักดิ์  พูลผล
094-164-1066 สกลนคร
14 ปรีชา  ดวแพง 8840727033 062-879-4253 มุกดาหาร
15 ศิริวรรณ์  คณาเสน 8840657712 096-723-1520 อุบลราชธานี
16 มานพ  พรมศรี 8053723860 089-056-9953 บางนา
17 ประคอง โพธิ์คาน 8840300120 094-360-2294 อุบลราชธานี
18 วรัทธิ์ธร เรือนสุข 8025254132 081-819-0249 บางบัวทอง
19 วันทยา  วิทยะเสถียรกุล 8012060173 081-934-5259 บางบัวทอง
20 ชลธิชา  สมบัติใหม่ 8613380836 090-468-6234 เชียงใหม่
21 ศุภกร  นรสีห์ 5003968333 094-454-4652 บางบัวทอง
22 วณิศญดา วาจิรัมย์
062-824-6956 บางบัวทอง
23 โสภา  พรรเทาพิฬ 8086524380 095-737-6499 ร้อยเอ็ด
24 ชวดล  กิตติโกเศส 8031843207 089-813-3351 บางบัวทอง
25 ชลธิชา  จบหล้า
065-334-4574 สุรินทร์
26 วิรัช คำสวน 8840342465 086-455-4210 ร้อยเอ็ด
27 ภินันท์  ทองคำพงษ์ 8028118264 081-580-8123 สุรินทร์
28 ประสิทธิ์  พัดไธสง 2104601527 086-897-7540 บางบัวทอง
29 ณัฐสีมา  ศรีชัย 2205353806 089-722-3567 สุรินทร์
30 กาญจน์ชริน หารคุโน 2108749010 088-563-0180 อุดรธานี

 

รางวัลที่ 4 : พัดลมไอเย็น HATARI รางวัลละ 4,888 บาท 30 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสสมาชิก โทรศัพท์ สาขาที่รับรางวัล
1 สมชาติ  ฉัตรศรี 8840681014 086-377-5286 บางบัวทอง
2 สมบูรณ์  ไกยสวน 8840341567 090-264-3419 ร้อยเอ็ด
3 จิตรา  อ่อมสิน 8840498667 085-761-4663 อุดรธานี
4 ชัชวาล แพทยาไทย 8840021223 084-603-7077 ร้อยเอ็ด
5 ยุทธการ  แสงใส 8087678921 089-626-2778 อุบลราชธานี
6 วิภาวรรณ์  ลายเขียน 8840056485 098-958-6591 บางบัวทอง
7 ปองภพ  สอนดี 2201809000 098-404-9540 บางบัวทอง
8 เสาวลักษณ์  แซ่อื้อ
081-860-1829 บางบัวทอง
9 รังสรรค์  สีสนั่น 2207140404 089-012-6903 บางบัวทอง
10 ธิติมา  พระปัญญา
084-106-2662 บางบัวทอง
11 สามารถ  ประเสริฐกุล 8064680350 089-806-8560 บางบัวทอง
12 วุฒินันท์  อินทะชัย 8086527763 062-195-5351 ร้อยเอ็ด
13 ฉัตรชัย  ทวีสุข 8073995834 083-787-6942 บางบัวทอง
14 สายจิต  พิสุทธิรัตนพันธุ์ 2002438874 081-488-8606 บางบัวทอง
15 ขวาณแก้ว สังข์สุวรรณ์ 8041248993 094-914-9356 บางบัวทอง
16 ทวี  ทองรวย 8840052531 098-283-9274 บางบัวทอง
17 ปรีชา  ชาววัง 8055553281 081-184-1913 ร้อยเอ็ด
18 ภัททิยา รัตนะ 8020008013 087-752-5699 บางบัวทอง
19 สมคิด  สัจจา 2113878675 081-908-3739 บางบัวทอง
20 มุทิตา วันคำกูต 8057563189 063-165-1642 บางบัวทอง
21 ปวีณา  เจนอักษรกุล 8003505690 086-799-5738 บางบัวทอง
22 ศรีสิฏฐ์ เผ่าทองศุข 2468595050 081-989-9881 บางบัวทอง
23 วิเชียร  สังข์โพธิ์ 8055086642 089-661-4599 บางบัวทอง
24 กริช  พริบไหว 8006278195 091-772-1882 อุดรธานี
25 อภิญญา  จึงถาวรสถิตย์
094-424-6295 อุบลราชธานี
26 วรานนท์  ศิริมา 8054784600 081-478-9554 สุรินทร์
27 ปภาวินทร์  จันทร์สว่าง 8840344186 061-580-6299 ร้อยเอ็ด
28 บุญจันทร์ เจริญยิ่ง 8028211545 081-967-2956 สุรินทร์
29 ปรีชา  ผาพันธ์ 8085562697 064-061-3479 สกลนคร
30 วิมลวรรณ  พลบุรี 8087681204 081-877-4730 อุบลราชธานี

หมายเหตุ :
1. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล