รถบรรทุกปูนของ CENTRAL HOME GROUP
นำปูนซีเมนต์จำนวน3,200ถุงไปส่งมอบให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการจัดสร้างฝายชะลอน้ำบนพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แจ่ม
7 พ.ย. 61 ณ อบต.แม่นาจร