เงื่อนไขบัตร The 1 Card

  1. แสดงบัตร The 1 Card หรือแจ้งหมายเลขบัตร The 1 Card 10 หลักแก่พนักงานทุกครั้งก่อนชำระเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  2. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตร The 1 Card บนใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน
  3. คะแนนสะสมที่ปรากฏในการเช็คคะแนน จะเป็นคะแนนสะสมจนถึงยอดการซื้อล่าสุดของวันก่อนหน้า ทั้งนี้หากมีการจับจ่ายและได้คะแนนจากการซื้อวันนี้คะแนนจะไปประมวลผลและโชว์ในวันรุ่งขึ้น
  4. กรุณาแสดงบัตร The 1 Card และบัตรประชาชนทุกครั้งที่ทำการแลกคะแนน
  5. คะแนนสะสมที่ทำการแลกไปแล้วในวันนั้นจะทำการประมวลผลหักลบในยอดคงเหลือทันที
  6. คะแนนในบัตรไม่สามารถโอนไปยังบัตรของผู้อื่นได้
  7. บัตร The 1 Card ไม่สามารถใช้แทนกันได้
  8. บัตรหายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 50 บาทต่อบัตร
  9. บัตร The 1 Card ใช้ได้กับห้างร้านในเครือในบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในประเทศไทยเท่านั้น
  10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า